Bush Hog2022

Bush Hog Euro Style Pallet Forks

2022 Bush hog Euro Style Pallet Fork, 48″ Forks, Rated For 4,200 Lbs, Brand New, Sell $1,095 940-206-2809 or 940-300-6703
$1095
  • Bush Hog
  • Euro Style Pallet Forks
  • HP
  • New
  • ft
Bush Hog2022

Bush Hog Skid Steer Pallet forks

2022 Bush hog Pallet forks, Skid Steer Style, Rated For 4200 Lbs, 48″ Forks, Walk Through, Brand New, Sell $1,095...
$1095
  • Bush Hog
  • Skid Steer Pallet forks
  • HP
  • New
  • ft